WARUNKI  WSPÓŁPRACY  2015


I.    Informacje Ogólne

1.    Niniejsze Warunki Współpracy określają zasady dokonywania zakupów towarów i usług w PHU POSTERS w Lublinie i zostały ustalone na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego.
2.    Użyte w Warunkach Współpracy, pisane z dużej litery pojęcia:
-    „Firma” PHU POSTERS z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 10  (dalej: "Sprzedawca")
       NIP 946-123-13-05
       Regon 432260502
       Firma zarejestrowana przez Urząd Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 62109
-    „Towar” – oznacza trofea sportowe, artykuły pamiątkarskie, prezenty i gadżety reklamowe oraz inne wyroby oferowane przez Firmę, wskazane w sklepie internetowym.
-    „Punkt Sprzedaży” – siedziba firmy PHU POSTERS wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie
-    Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (o ile ma prawo skutecznie zaciągać zobowiązania w swoim imieniu) dokonująca zakupu Towaru w Firmie;
-    Odbiorca - Klient albo wskazana przez niego osoba/jednostka organizacyjna do której ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar;
-    Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towaru przez Klienta spełniającą wymagania niniejszych Warunków Współpracy.
 

II.    Składanie zamówień

1.    Zakupy Towarów mogą być dokonywane przez złożenie Zamówienia:
a)    osobiście lub pocztą, w siedzibie Firmy
b)    pocztą elektroniczną na adres biuro@posters.lublin.pl
c)    w sklepie internetowym Firmy www.gadzety-upominki.com
2.    Zamówienie powinno zawierać:
-    pełne dane Klienta wymagane dla prawidłowego wystawienia faktury (w szczególności nazwisko/nazwę, NIP/PESEL, adres),
-    imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,
-    miejsce dostarczenia towaru ze wskazaniem Odbiorcy,
-    dokładną specyfikację zamawianych Towarów z podaniem symboli z Katalogu i ilości,
-    w razie zamówienia usług grawerskich: jasne i czytelne podanie treści i wzoru grawerek z przypisaniem ich do poszczególnych zamówionych wyrobów. W przypadku własnego projektu Klienta Zamówienie powinno dodatkowo spełniać warunki Rozdziału VII punkt 2 i 3 („Realizacja zleceń grawerskich”) niniejszych Warunków.   
3.    Zamówienie musi być prawidłowo złożone (podpisane) przez Klienta. W imieniu Klienta nie będącego osoba fizyczną Zamówienie podpisują członkowie właściwego organu zgodnie z obowiązującymi u Klienta zasadami reprezentacji albo odpowiednio umocowani pełnomocnicy.
4.    Firma ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia nie spełniającego wymagań niniejszych Warunków Współpracy, do momentu wykazania przez Klienta prawidłowości reprezentacji osób składających Zamówienie albo uzupełnienia niezbędnych danych. Nieusunięcie braków Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego brakach traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z zakupu.
5.    Prawidłowo złożone Zamówienie wiąże Firmę i Kupującego, z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 oraz Rozdz. V pkt 5 poniżej.
6.    Firma dokładać będzie najwyższej staranności w celu nieprzerwanego zachowania dostępności asortymentu Towarów w sklepie, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą nastąpić czasowe ograniczenia w tym zakresie. W takiej sytuacji Klient otrzyma niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia, na adres kontaktowy wskazany w Zamówieniu, odpowiednią informację o niedostępności Towaru, przewidywanym terminie jego dostarczenia i ewentualną ofertę sprzedaży Towaru zamiennego. Po otrzymaniu takiej informacji Klient ma prawo rezygnacji z zakupu (wycofania całego Zamówienia) lub zmiany Zamówienia bez żadnych ujemnych konsekwencji.
 
III.    Ceny i warunki handlowe

1.    Ceny Towarów i usług znakowania podane w Sklepie nie zawierają podateku VAT. Należy doliczyć 23%.
2.    Standardowo koszt dostawy doliczany będzie do faktury i wynosi on według stanu na 1 kwietnia 2014 r.(stawki na terytorium Polski):
a)    dostawa firmami kurierskimi 20,00 zł netto za 1 karton (waga kartonu do 30 kg),


IV.    Formy płatności

1.    Gotówka
2.    „przedpłata” - zapłata przelewem na rachunek wskazany na fakturze proforma doręczonej Klientowi powinna nastąpić „z góry”, przed wysyłką Towaru.


V.    Realizacja zamówień

1.    Standardowo Firma kompletuje dane Zamówienie w dniu jego złożenia i z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 powyżej, dostarcza je Odbiorcy na terenie kraju firmą kurierską, w terminie wynikającym z regulaminu danej firmy kurierskiej. Standardowo czas dostawy gwarantowany przez firmy kurierskie wynosi 1 dzień roboczy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika (firmy kurierskiej).
2.    Przy płatności przelewem typu przedpłata Towar jest wysyłany na adres wskazany w Zamówieniu w dniu uznania rachunku Firmy całą kwotą ceny sprzedaży wynikającej z faktury, a w razie wpływu należności po godz. 11 - stej w następnym dniu roboczym.
3.    Przy płatności z odroczonym terminem, Towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od  złożenia prawidłowego Zamówienia,
4.    Firma zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadkach:
a)    otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia - dotyczy to w szczególności miesięcy kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień;
b)    gdy zawiera ono usługę grawerowania (por. Rozdz. VII „realizacja usług grawerskich”);
c)    kiedy jest ono bardzo złożone.
5.    Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia Klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności wobec Firmy.
6.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia Towaru w  terminie oraz za szkody powstałe w transporcie - wynikające z przyczyn niezawinionych przez PHU POSTERS

VI.    Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1.    Zamówienia za pośrednictwem Internetu składać można po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu: www.gadzety-upominki.com
2.    Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
3.    Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania zamieszczonego w nim Katalogu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
4.     Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.
5.    Zamówienia w Sklepie składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej  informacji na witrynie sklepu internetowego.
6.    Klient składa (kompletuje) Zamówienie wybierając Towar z oferty sklepu znajdującej się na stronie Sklepu po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka  poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka" obok zdjęcia produktu. Skompletowanie całego Zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie".
7.    Klient może opisać dodatkowo w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby  zaproponować osobno (e-mail)  produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie Zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.
8.    W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt 7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do Zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.
9.    W przypadku uzgadniania zamówień telefonicznie Sklep zastrzega prawo nagrywania rozmów.
10.    Postanowienia niniejszego rozdziału w zakresie sprzedaży przez Internet znajdują pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami niniejszych Warunków Współpracy.

VII.    Realizacja zleceń ze znakowaniem.

1.    Czas realizacji Zamówień z usługą grawerską wynosi standardowo 2-7 dni roboczych plus czas dostawy, od momentu potwierdzenia Zamówienia i ustaleń  dostarczenia potrzebnych załączników. Czas ten może się wydłużyć w przypadku kumulacji dużej ilości zleceń lub wysokiego stopnia trudności Zamówienia.
2.    Usługi grawerskie mogą być wykonywane  na podstawie projektów graficznych przysłanych od Klientów lub projektów tworzonych przez grafików PHU POSTERS
3.    Teksty i znaki graficzne do znakowania przyjmowane są w formie elektronicznej.
4.    Szczegółowe instrukcje przygotowania projektów graficznych, opis technik wykonania znakowania wysyłamy na żądanie e-mailem.


Klauzula dotycząca praw autorskich

Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta  przez PHU POSTERS stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie PHU POSTERS Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza (egzmeplarzy) utworu, zgodnie z art. 52 wymienionej wyżej ustawy.  
PHU POSTERS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) w wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta. Składając Zamówienie wykonania usługi zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do PHU POSTERS jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej wskutek realizacji Zamówienia według projektu Klienta, Klient zobowiązany jest do zwolnienia PHU POSTERS od tych roszczeń i/lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia,  w tym także pokryje koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.


VIII.    Reklamacje

1.    Ponieważ towar dostarczany jest firmami kurierskimi mogą pojawić się przypadki jego uszkodzenia wynikające z winy przewoźnika.
2.    Każdorazowo, kiedy otrzymują Państwo przesyłkę prosimy sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinni Państwo otworzyć paczkę przy kurierze, a w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej.
3.    Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 7 dni od daty wysyłki towaru.
4.    Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości.
5.    Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: biuro@posters.lublin.pl z dokładnym opisem reklamacji.
6.    Zwrot reklamowanego Towaru należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną w Firmie za reklamacje.
7.    Przesyłki zwrotne Towaru do Firmy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane.
8.    Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie należy uznać za jej uwzględnienie.


IX.     Postanowienia końcowe

1.    Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
2.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Firma na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@medale-trofea.pl
3.    Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Firmą a Klientem zgodnie z prawem polskim.  W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Współpracy stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują zasad dokonywania zakupów w Firmie przez konsumentów do których stosuje się w szczególności przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).